ประวัติโรงเรียน

นายรัตน์ จริงจิตร ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยาจัดตั้งขึ้นโดย นายรัตน์ จริงจิตร โดยเริ่มจากการปราบที่จากที่เนินไปสู่ที่ลุ่ม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๑ จนแล้วเสร็จ และเริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียนในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๑๑ นายรัตน์ จริงจิตร เห็นว่าปริมาณของพลเมืองได้ทวีขึ้นทุกวันและโรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อปริมาณของพลเมือง ในฐานะอาชีพครูมานานถึง ๒๓ ปี และมีที่ดินของตนเองประกอบกับมีทุนพอสมควรจึงได้จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านการศึกษาส่วนหนึ่ง และถือเป็นอาชีพส่วนตัวด้วย

โรงเรียนได้รับอนุญาตให้นายรัตน์ จริงจิตร เป็นเจ้าของโรงเรียนได้โดยหนังสือจังหวัดเลขที่ ๒/๒๕๑๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ได้รับอนุญาตให้นายรัตน์ จริงจิตร เป็นผู้จัดการ โดยหนังสือจังหวัดเลขที่ ๒/๒๕๑๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๒ และอนุญาตให้ นางทิพยวรรณ จริงจิตร เป็นครูใหญ่ตามหนังสือเลขที่ ๓/๒๕๑๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๕

ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒๔/๒๕๑๕ และนักเรียนอายุตั้งแต่ ๓ ปีครึ่ง ถึง ๑๗ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ นางทิพยวรรณ จริงจิตร ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งให้ นางวันดี จริงจิตร บุตรธิดา เป็นครูใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๓ / ๒๕๒๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ นายรัตน์ จริงจิตร ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ แต่งตั้งนายทรงศักดิ์ จริงจิตร ซึ่งเป็นบุตรชาย เป็นผู้จัดการตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๒ / ๒๕๓๒ ปัจจุบัน นางวันดี จริงจิตร ดำรงตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ ๒ ปีขึ้นไป อนุบาลปีที่ ๑ ตามแนวการจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน