วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ ภายในปี 2567  

พันธกิจ (Mission)

  1. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยาการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. จัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  3. มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่การแข่งขัน