ปรัชญา/คำขวัญ/อัตลักษณ์

ปรัชญาโรงเรียน

ส่งเสริมกิจกรรม  คุณธรรมประเสริฐ  ดีเลิศวิชาการ

คำขวัญ

สร้างเด็กยุคใหม่ เพื่อสังคมที่มีคุณภาพ

SMART CHILD FOR  BETTER  LIFE

อัตลักษณ์

อ่านเก่ง   เขียนคล่อง  ท่องสูตรคูณได้

ความหมาย

อ่านเก่ง           หมายถึง   อ่านได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว  และรู้ความหมาย

เขียนคล่อง       หมายถึง   เขียนได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว สวยงาม และแต่งประโยคได้

ท่องสูตรคูณได้   หมายถึง   ท่องสูตรคูณได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว  และนำไปใช้ได้