ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ประกอบด้วย  

ชื่อโรงเรียน เพชร หนังสือ และปากกาขนนก

หมายความ  

โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่ตกผลึกสวยงาม แข็งแกร่ง และมีค่าประดุจเพชร