ขอแสดงความยินดีแต่นักเรียนคนเก่ง

ผลสอบโครงการเสริมปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ และเทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบทั้งประเทศ

📌ดช.เตชินทร์ โอฬาริ ป.1
– วิทยาศาสตร์ที่ 2 ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ 3,012 คน
– คณิตศาสตร์ที่ 1 ระดับภาค
ผู้เข้าสอบ 3,720 คน

📌ดญ.พิมพ์ชนก ช่วยชุม ป.2
– วิชาวิทยาศาสตร์ที่ 2 ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ 4,040 คน

📌ดญ.อชิรญา ทวีตา ป.2
– วิทยาศาสตร์ที่ 1 ระดับภาค
ผู้เข้าสอบ 4,040 คน
– คณิตศาสตร์ที่ 1 ระดับจังหวัด

📌ดช.ธีระเดช ลุ้งกี่ ป.3
– คณิตศาสตร์ที่ 1 ระดับภาค
ผู้เข้าสอบ 5,227 คน

📌ดช.พีระพัฒน์ ดำชูแก้ว ป.3
– วิทยาศาสตร์ที่ 1 ระดับจังหวัด
ผู้เข้าสอบ 4,767 คน

📌ดช.ศุภวิชญ์ อ่อนรู้ที่ ป.4
– คณิตศาสตร์ที่ 1 ระดับภาค
ผู้เข้าสอบ 6,036 คน

📌ดช.ปกรณ์เกียรติ รัตนพินิจ ป.5
– คณิตศาสตร์ที่ 1 ระดับภาค
ผู้เข้าสอบ 5,981 คน
– วิทยาศาสตร์ที่ 1 ระดับจังหวัด
ผู้เข้าสอบ 5,923 คน