เรียนปรับพื้นฐาน และเรียนเสริม ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2566 (เรียน15 วัน)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ป.1 ปีการศึกษา 2565
เด็กๆ มีความสุข สนุกปนเรียน รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ