ประกาศ กำหนดให้รับและส่งนักเรียนทางประตูหน้าเท่านั้น