ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. แบบรายงานการพัฒนาตนเอง 1
-13. รูปแบบรายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR61 สช ล่าสุด 22 มี.ค.62 2
-12. คู่มืออบรมครู STEM 2
-11. ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1
-10. แบบฟอร์มตัวชี้วัด 1
-9. แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 1
-8. แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามมาตรฐานใหม่ 3
-7. รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2560 1
-6. แบบฟอร์มเอกสารสอนพิเศษ วันเสาร์ 1
-5. แบบฟอร์มเอกสารสอนพิเศษ2560 2
-4. ยุทธ์ศาสตร์ สช.ตรัง+กลยุทธ์ของโรงเรียน 1
-3. แนวทางการประเมินคุณภาพระดับพื้นฐาน 1
-2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 1
-1. ราคาเครื่องแบบนักเรียนแต่ละระดับชั้น 1
0. แบบสำรวจการสั่งซื้อหนังสือเรียน 1
1 [ 2 ]