ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. คู่มืออบรมครู STEM 2
-13. ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1
-12. แบบฟอร์มตัวชี้วัด 1
-11. แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 1
-10. แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามมาตรฐานใหม่ 3
-9. รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2560 1
-8. แบบฟอร์มเอกสารสอนพิเศษ วันเสาร์ 1
-7. แบบฟอร์มเอกสารสอนพิเศษ2560 2
-6. ยุทธ์ศาสตร์ สช.ตรัง+กลยุทธ์ของโรงเรียน 1
-5. แนวทางการประเมินคุณภาพระดับพื้นฐาน 1
-4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 1
-3. ราคาเครื่องแบบนักเรียนแต่ละระดับชั้น 1
-2. แบบสำรวจการสั่งซื้อหนังสือเรียน 1
-1. แบบฟอร์มสำรวจรายการสมุดนนักเรียน 0
0. แบบฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงิน-ใบสำคัญรับเงิน 1
1 [ 2 ]