ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. รูปแบบรายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR61 สช ล่าสุด 22 มี.ค.62 2
-13. คู่มืออบรมครู STEM 2
-12. ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1
-11. แบบฟอร์มตัวชี้วัด 1
-10. แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 1
-9. แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามมาตรฐานใหม่ 3
-8. รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2560 1
-7. แบบฟอร์มเอกสารสอนพิเศษ วันเสาร์ 1
-6. แบบฟอร์มเอกสารสอนพิเศษ2560 2
-5. ยุทธ์ศาสตร์ สช.ตรัง+กลยุทธ์ของโรงเรียน 1
-4. แนวทางการประเมินคุณภาพระดับพื้นฐาน 1
-3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 1
-2. ราคาเครื่องแบบนักเรียนแต่ละระดับชั้น 1
-1. แบบสำรวจการสั่งซื้อหนังสือเรียน 1
0. แบบฟอร์มสำรวจรายการสมุดนนักเรียน 0
1 [ 2 ]