ประวัติโรงเรียน

>>>>>โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยาจัดตั้งขึ้นโดย นายรัตน์ จริงจิตร โดยเริ่มจากการปราบที่จากที่เนินไปสู่ที่ลุ่ม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๑ จนแล้วเสร็จ และเริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียนในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๑๑ เจ้าของพิจารณาเห็นว่าปริมาณของพลเมืองได้ทวีขึ้นทุกวันและโรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อปริมาณของพลเมือง จึงเห็นว่าในฐานะเจ้าของโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียนมีอาชีพครูมานานถึง ๒๓ ปี และมีที่ดินของตนเองประกอบกับมีทุนพอสมควรจึงได้จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านการศึกษาส่วนหนึ่ง และถือเป็นอาชีพส่วนตัวด้วย

>>>>>โรงเรียนได้รับอนุญาตให้นายรัตน์ จริงจิตร เป็นเจ้าของโรงเรียนได้โดยหนังสือจังหวัดเลขที่ ๒/๒๕๑๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ได้รับอนุญาตให้นายรัตน์ จริงจิตร เป็นผู้จัดการ โดยหนังสือจังหวัดเลขที่ ๒/๒๕๑๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๒ และ