บุคลากร

นางสาววันดี จริงจิตร

(ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน)


นายทรงศักดิ์ จริงจิตร

ผู้จัดการโรงเรียน


นายวีระยุทธ ธนทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน